Dukto: 跨平台的局域网文件传输工具

Dukto是开源、跨平台的局域网文件传输工具,可以在局域网内发送文本、文件和目录,功能类似飞鸽传书。

Dukto目前的最新版本是R6,支持Windows、Linux和macOS系统。

Ubuntu可执行如下命令安装Dukto:

Dukto: 跨平台的局域网传输工具

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注