Ubuntu 安装 Zotero -文献管理软件

Zotero是开源、跨平台的文献管理工具,可以方便的收集,组织,引用,和共享文献的工具。

Zotero [zoh-TAIR-oh] is a free, easy-to-use tool to help you collect, organize, cite, and share your research sources.

Zotero过去只是Firefox浏览器下的一款扩展(add-on),现在已经有了桌面版。

Ubuntu安装Zotero桌面版

Ubuntu 安装 Zotero -文献管理软件

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注